Yimeng Zhang

Yimeng Zhang

Graduate Research Assistant

Office: 9007 Gates & Hillman Centers

Email: yimengzh@andrew.cmu.edu